Obsah kurzu

Cílem je pochopení základních ekologických principů a vztahů, pochopení vztahů zemědělského hospodaření a krajiny a seznámení s možnostmi využití nástrojů pro tvorbu životního prostředí, při nutnosti dodržování platné legislativy. Je nezbytné, aby si všichni absolventi kurzu osvojili základní ekologické pojmy a vztahy, v míře nutné pro pochopení souvislostí. Hlavní důraz je kladen na vysvětlení funkcí krajiny a na zásady hospodaření v souladu s principy udržitelného rozvoje. Do probíraných témat jsou zařazeny informace o nejdůležitějších globálních ekologických problémech. Druhá část modulu je orientována na pochopení hlubších souvislostí v přístupu ke krajině a ekologickým funkcím. Důraz je kladen na pochopení plánovacích činností v krajině jako základního nástroje tvorby životního prostředí. Principy udržitelného rozvoje jsou hlavním tématem bloků týkajících se energetiky, úspor a obnovitelných zdrojů. Nezbytnou podmínkou hospodaření v krajině je dodržování platné legislativy. Možným vyústěním environmentálních přístupů je využití nástrojů pro řízení životního prostředí v podmínkách zemědělského podnikání.