Cílem modulu je získání základních poznatků o biologické podstatě pěstování rostlin, pochopení vlivu základních složek prostředí na rostlinnou produkci a postavení osevních postupů v agro ekosystémech. Posluchač získá základní poznatky z teorie výživy rostlin a využívá je při volbě technologie hnojení. Dále získá poznatky o osivu a sadbě, technice setí a sázení. Seznámí se s diagnostikou hlavních škodlivých organismů a volí adekvátní metody ochrany rostlin.